"Tất tần tật" các dạng câu hỏi trong IELTS Writing Task 2

Nắm chắc cách nhận biết và cấu trúc viết bài IELTS Writing Task 2 là kỹ năng cần thiết đối với các sĩ tử IELTS. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tham khảo bài tổng hợp về cách nhận biết và mọi dạng bài mẫu để các bạn có thể áp dụng cho các bài Writing Taks 2 nhé!

AMES-Writing-Task-2

Các dạng bài IELTS Writing Task 2: 

 1. Opinion (Agree or Disagree)
 2. Advantages and Disadvantages
 3. Problem and Solution
 4. Discussion (Discuss both views)
 5. Two-part Question

1. Dấu hiệu nhận biết các dạng bài:

A: Opinion (Agree or Disagree) Nêu quan điểm của bản thân về một vấn đề:

Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau

 • To what extend do you agree or disagree?
 • What is your opinion on this?
 • What is your opinion?
 • Do you agree or disagree?

B: Advantages and Disadvantages 

Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau

 • Discuss both advantages and disadvantages of this issue?
 • Do the advantages outweigh its disadvantages?
 • Discuss the advantages and disadvantages of the statement and give your own opinion?

C: Problem and Solution

Đề bài nêu ra một vấn đề, yêu cầu phân tích nguyên nhân và sự tác động của nó.

Ví dụ:

Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st Century and sea levels are continuing to rise at alarming rates. 

What problems are associated with this and what are some possible solutions. 

D: Discussion (Discuss both view)

 • Discuss both sides
 • Discuss these two views and give your opinion

Cách làm: Nêu thêm ý kiến cá nhân nếu có “give your opinion”, nếu không có thì tuyệt đối chỉ nêu ý kiến khách quan.

E: Two-part Question

Đối với dạng bài này, thông thường có hai câu riêng biệt được đưa ra và hầu hết các câu hỏi thường được bắt đầu bằng Wh-question (từ để hỏi).

Ví dụ: 

Happiness is considered very important in life.

Why is it difficult to define? What factors are important in achieving happiness?

2. Cấu trúc bài viết các dạng bài IELTS Writing Task 2:

A: Opinion (Agree or Disagree)

Introduction:

 • Paraphrase lại đề bài (1 – 2 câu).

X has been a controversial issue. People have different views about…/ While some people believe…, others claim…

 • Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài):

Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài – các em hoàn toàn đồng ý/không đồng ý hoặc một phần đồng ý với ý kiến được đưa ra, 1 câu.

 • Agree: Personal, I agree that…
 • Disagree: Many people argue that…. However I believe that…
 • Neutral: To a certain extent I agree that… However, I also believe that…

Main Body Paragraph 1 

Sentence 1- Topic Sentence

Sentence 2- Explain Topic Sentence

Sentence 3- Example

Main Body Paragraph 2

Sentence 1- Topic Sentence

Sentence 2- Explain Topic Sentence

Sentence 3- Example

Conclusion

Sentence 1- Summary and opinion (Cụm từ nên dùng: In short/ In summary/ In conclusion)