Một số bài mẫu dạng bài “Completing tables, charts, note, diagrams”

Một số mẫu bài tập dạng “Completing tables, charts, note, diagrams” để các bạn làm quen và luyện tập. 

Mẫu 1: 

AMES - IELTS Reading

AMES - IELTS Reading

 

Mẫu 2: 

AMES IELTS READING

AMES - IELTS Reading