Top thí sinh dự thi - Đồng Tháp

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lấp Vò 1 Đồng Tháp 1602
Trường THCS - THPT Tân Mỹ Đồng Tháp 13
Trường THPT Lấp Vò 2 Đồng Tháp 5
4 Trường THPT Mỹ Quý Đồng Tháp 5
5 Trường THPT Trường Xuân Đồng Tháp 4
6 Trường THPT Lai Vung 1 Đồng Tháp 4
7 Trường THPT Đốc Bình Kiều Đồng Tháp 3
8 Trường THPT Thiên Hộ Dương Đồng Tháp 3
9 Trường THCS & THPT Bình Thạnh Trung Đồng Tháp 2
10 Trường THPT Đỗ Công Tường Đồng Tháp 2
11 Trường THPT Phú Điền Đồng Tháp 2
12 Trường THPT Lấp Vò 3 Đồng Tháp 2
13 Trường THPT Nguyễn Du Đồng Tháp 2
14 Trường THPT Giồng Thị Đam Đồng Tháp 2
15 Trường THPT Tân Phú Trung Đồng Tháp 2
16 Trường THCS&THPT Bình Thạnh Trung Đồng Tháp 1
17 Trường THPT Nha Mân Đồng Tháp 1
18 Trường THPT Hồng Ngự 2 Đồng Tháp 1
19 Trường THPT Hồng Ngự 3 Đồng Tháp 1
20 Trường THPT Thanh Bình 2 Đồng Tháp 1
21 Trường THPT Trần Quốc Toản Đồng Tháp 1
22 Trường THPT Chu Văn An Đồng Tháp 1
23 Trường THPT Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 1
24 Trường THPT Tháp Mười Đồng Tháp 1
25 Trường THPT Chu Văn An Đồng Tháp 1
26 Trường THPT Tân Thành Đồng Tháp 1
27 Trường THPT Cao Lãnh 1 Đồng Tháp 1
28 Trường THPT Cao Lãnh 2 Đồng Tháp 1
29 Trường THPT Tân Hồng Đồng Tháp 1
30 Trường THPT Thanh Bình 1 Đồng Tháp 1
31 Trường THPT Nguyễn Trãi Đồng Tháp 1
32 Trường THPT Châu Thành 2 Đồng Tháp 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Đồng Tháp Đồng Tháp 740
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp Đồng Tháp 5
Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp Đồng Tháp 2
4 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đồng Tháp 1