Top thí sinh dự thi - Thanh Hóa

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Hậu Lộc 4 Thanh Hóa 752
Trường THPT Lê Lợi Thanh Hóa 709
Trường THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 411
4 Trường THPT Hậu Lộc 1 Thanh Hóa 401
5 Trường THPT Thọ Xuân 4 Thanh Hóa 271
6 Trường THPT Lê Hoàn Thanh Hóa 253
7 Trường THPT Hậu Lộc 3 Thanh Hóa 99
8 Trường THPT Hàm Rồng Thanh Hóa 76
9 Trường THPT Thọ Xuân 5 Thanh Hóa 68
10 Trường THPT Quảng Xương 2 Thanh Hóa 49
11 Trường THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 38
12 Trường THPT Lê Văn Hưu Thanh Hóa 24
13 Trường THPT Hậu Lộc 2 Thanh Hóa 10
14 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 8
15 Trường THPT Triệu Sơn 1 Thanh Hóa 7
16 Trường THPT Hoằng Hóa 3 Thanh Hóa 5
17 Trường THPT Triệu Sơn 3 Thanh Hóa 4
18 Trường THPT Đông Sơn 1 Thanh Hóa 4
19 Trường THPT Trường Thi Thanh Hóa 4
20 Trường THPT Quan Sơn Thanh Hóa 4
21 Trường THPT Nguyễn Quán Nho Thanh Hóa 3
22 Trường THPT Lam Kinh Thanh Hóa 3
23 Trường THPT Sầm Sơn Thanh Hóa 3
24 Trường THPT Nông Cống 2 Thanh Hóa 3
25 Trường THPT Hà Trung Thanh Hóa 2
26 Trường THPT Quảng Xương Thanh Hóa 2
27 Trường THPT Lang Chánh Thanh Hóa 2
28 Trường THPT Tống Duy Tân Thanh Hóa 2
29 Trường THPT Ba Đình Thanh Hóa 2
30 Trường THPT Cẩm Thủy 1 Thanh Hóa 2
31 Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên Thanh Hóa 2
32 Trường THPT Như Thanh Thanh Hóa 2
33 Trường THPT Như Xuân Thanh Hóa 2
34 Trường THPT Thường Xuân 2 Thanh Hóa 2
35 Trường THPT Thống Nhất Thanh Hóa 2
36 Trường THPT Thạch Thành 1 Thanh Hóa 2
37 Trường THPT Hà Văn Mao Thanh Hóa 2
38 Trường THPT Ngọc Lặc Thanh Hóa 1
39 Trường THPT Nông Cống Thanh Hóa 1
40 Trường THPT Thạch Thành 2 Thanh Hóa 1
41 Trường THPT Đào Duy Từ Thanh Hóa 1
42 Trường THPT Thạch Thành 3 Thanh Hóa 1
43 Trường THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 1
44 Trường THPT Đào Duy Anh Thanh Hóa 1
45 Trường THPT Đinh Chương Dương Thanh Hóa 1
46 Trường THPT Đông Sơn Thanh Hóa 1
47 Trường THPT Cầm Bá Thước Thanh Hóa 1
48 Trường THPT Hoằng Hóa 2 Thanh Hóa 1
49 Trường THPT Nông Cống 3 Thanh Hóa 1
50 Trường THPT Hoằng Hóa 4 Thanh Hóa 1
51 Trường THPT Hoàng Lệ Kha Thanh Hóa 1
52 Trường THPT Quảng Xương 3 Thanh Hóa 1
53 Trường THPT Quảng Xương 4 Thanh Hóa 1
54 Trường THPT Thiệu Hóa Thanh Hóa 1
55 Trường THPT Vĩnh Lộc Thanh Hóa 1
56 Trường THPT Lê Lai Thanh Hóa 1
57 Trường THPT Mường Lát Thanh Hóa 1
58 Trường THPT Nguyễn Huệ Thanh Hóa 1
59 Trường THPT Nông Cống 4 Thanh Hóa 1
60 Trường THPT Quan Hóa Thanh Hóa 1
61 Trường THPT Cẩm Thủy 2 Thanh Hóa 1
62 Trường THPT Yên Định 3 Thanh Hóa 1
63 Trường THPT Mai Anh Tuấn Thanh Hóa 1