Top thí sinh dự thi - Sinh viên Nước ngoài

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Sinh viên ngoài nước Sinh viên Nước ngoài 6