Top thí sinh dự thi - Đoàn Thanh niên Bộ Công an

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Học viện Cảnh sát Nhân dân Đoàn Thanh niên Bộ Công an 6
Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II Đoàn Thanh niên Bộ Công an 1
Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Đoàn Thanh niên Bộ Công an 1
4 Học viện An ninh Nhân dân Đoàn Thanh niên Bộ Công an 1