Top thí sinh dự thi - Đoàn Thanh niên Bộ Công an

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I Đoàn Thanh niên Bộ Công an 766
Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I Đoàn Thanh niên Bộ Công an 166
Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II Đoàn Thanh niên Bộ Công an 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Học viện Cảnh sát Nhân dân Đoàn Thanh niên Bộ Công an 1438
Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Đoàn Thanh niên Bộ Công an 1331
Học viện An ninh Nhân dân Đoàn Thanh niên Bộ Công an 1146
4 Trường Đại học An ninh Nhân dân Đoàn Thanh niên Bộ Công an 350
5 Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân Đoàn Thanh niên Bộ Công an 198
6 Học viện Chính trị Công an Nhân dân Đoàn Thanh niên Bộ Công an 15
7 Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân II Đoàn Thanh niên Bộ Công an 9