Top thí sinh dự thi - Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 453
Trường Cao đẳng dầu khí Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 67
Trường Cao đẳng Đường sắt Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 40
4 Trường Đại học Dầu khí Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 19
5 Trường Cao đẳng Công nghệ TP Hồ Chí Minh Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 4