Top thí sinh dự thi - Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường khác Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường khác Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 2
Trường Cao đẳng Công nghệ TP Hồ Chí Minh Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 1
Trường Cao đẳng dầu khí Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 1
4 Trường Đại học Dầu khí Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 1
5 Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 1