Top thí sinh dự thi - Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 5565
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 1937
Học viện Phụ nữ Việt Nam Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 1469
4 Học viện Ngoại giao Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 1444
5 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 697
6 Học Viện Tòa Án Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 329
7 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 78
8 Học viện Ngoại giao Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 55
9 Học viện Chính sách và Phát triển Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 14
10 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 10
11 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật công nghệ Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 10
12 Học viện tòa án Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 8
13 Học viện Hành chính Quốc gia Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 4
14 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 3
15 Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 3
16 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 2
17 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 2
18 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 1