Top thí sinh dự thi - Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Học viện Ngoại giao Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 6
Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 6
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 4
4 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 4
5 Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 4
6 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 2
7 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 1
8 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 1
9 Học viện Hành chính Quốc gia Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 1
10 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật công nghệ Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 1
11 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 1
12 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 1
13 Trường Cao đẳng Truyền hình Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương 1