Top thí sinh dự thi - Ban Thanh niên Quân đội

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Học viện Khoa học Quân sự Ban Thanh niên Quân đội 3
Học viện Hải quân Ban Thanh niên Quân đội 3
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô Ban Thanh niên Quân đội 2
4 Học viện Kỹ thuật Quân sự Ban Thanh niên Quân đội 2
5 Trường Sỹ quan Thông tin Ban Thanh niên Quân đội 1
6 Học viện Biên phòng Ban Thanh niên Quân đội 1
7 Trường Đại học Chính trị Ban Thanh niên Quân đội 1
8 Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp Ban Thanh niên Quân đội 1
9 Học viện Hậu Cần Ban Thanh niên Quân đội 1
10 Trường Đại học Trần Đại Nghĩa Ban Thanh niên Quân đội 1
11 Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sỹ quan lục quân 2) Ban Thanh niên Quân đội 1