Top thí sinh dự thi - Bắc Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Tân Yên 2 Bắc Giang 617
Trường THPT Sơn Động 2 Bắc Giang 437
Trường THPT Sơn Động 3 Bắc Giang 79
4 Trường THPT Việt Yên 1 Bắc Giang 42
5 Trường THPT Lý Thường Kiệt Bắc Giang 28
6 Trường THPT TT Việt Yên Bắc Giang 19
7 Trường THCS&THPT HH Bắc Giang 19
8 Trường THPT DL Hiệp Hoà 1 Bắc Giang 15
9 Trường THPT Việt Yên 2 Bắc Giang 13
10 Trường THPT DL Hiệp Hoà 2 Bắc Giang 11
11 Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang 8
12 Trường THPT Tân Yên 1 Bắc Giang 8
13 Trường THPT Sơn Động 1 Bắc Giang 8
14 Trường THPT Chuyên Bắc Giang Bắc Giang 8
15 Trường phổ thông DTNT Sơn Động Bắc Giang 8
16 THPT Ngô Sỹ Liên Bắc Giang 7
17 Trường THPT Lạng Giang 1 Bắc Giang 7
18 Trường THPT Hiệp Hoà 3 Bắc Giang 6
19 Trường THPT Lục Ngạn 1 Bắc Giang 6
20 Trường THPT Lục Ngạn 2 Bắc Giang 5
21 Trường THPT Lạng Giang 2 Bắc Giang 4
22 Trường THPT DL Phi Mô Bắc Giang 4
23 Trường DTNT Sơn Động Bắc Giang 3
24 Trường THPT DL Thái Đào Bắc Giang 3
25 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Giang 2
26 Trường THPT Yên Thế Bắc Giang 2
27 Trường THPT Thái Thuận Bắc Giang 2
28 Trường THPT Yên Dũng 3 Bắc Giang 1
29 Trường THPT Lạng Giang 3 Bắc Giang 1
30 Trường THPT TT Thái Sơn Bắc Giang 1
31 Trường THPT Lục Ngạn 4 Bắc Giang 1
32 Trường THPT Tứ Sơn Bắc Giang 1
33 Trường THPT Yên Dũng 2 Bắc Giang 1
34 Trường THPT Ngô Sỹ Liên Bắc Giang 1
35 Trường THPT Yên Dũng 1 Bắc Giang 1
36 Trường THPT Hiệp Hoà 4 Bắc Giang 1
37 Trường PT DTNT Lục Nam Bắc Giang 1
38 Trường DTNT Lục Ngạn Bắc Giang 1
39 Trường DTNT Tỉnh Bắc Giang 1
40 Trường THPT TT Thanh Hồ Bắc Giang 1
41 Trường THPT DL Đồi Ngô Bắc Giang 1
42 Trường THPT Hiệp Hoà 2 Bắc Giang 1
43 Trường THPT Lục Nam Bắc Giang 1
44 Trường THPT DL Tân Yên Bắc Giang 1