Top thí sinh dự thi - Tuyên Quang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường PTDT Nội trú ATK Sơn Dương Tuyên Quang 13
Trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang 8
Trường khác Tuyên Quang 7
4 Trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang 1
5 Trường THPT Thượng Lâm Tuyên Quang 1
6 Trường THPT Kim Xuyên Tuyên Quang 1
7 Trường THPT Yên Hoa Tuyên Quang 1
8 Trường THPT Tháng 10 Tuyên Quang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường khác Tuyên Quang 4
Trường Đại học Tân Trào Tuyên Quang 1