Top thí sinh dự thi - Lạng Sơn

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lương Văn Tri Lạng Sơn 378
Trường THPT Đình Lập Lạng Sơn 134
Trường THPT Na Dương Lạng Sơn 5
4 Trường THPT Lộc Bình Lạng Sơn 4
5 Trường THPT Pác Khuông Lạng Sơn 4
6 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bắc Sơn Lạng Sơn 4
7 Trường THPT Chu Văn An Lạng Sơn 3
8 Trường THPT Văn Quan Lạng Sơn 3
9 Trường THPT Bắc Sơn Lạng Sơn 2
10 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Lạng Sơn 2
11 Trường THPT Bình Gia Lạng Sơn 2
12 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đình Lập Lạng Sơn 2
13 Trường THPT Cao Lộc Lạng Sơn 2
14 Trường THPT Hòa Bình Lạng Sơn 1
15 Trường THPT Tràng Định Lạng Sơn 1
16 Trường THPT Tân Thành Lạng Sơn 1
17 Trung tâm GDTX 1 Tỉnh Lạng Sơn 1
18 Trường THPT Ba Sơn Lạng Sơn 1
19 Trường THPT Văn Lãng Lạng Sơn 1
20 Trường THPT Việt Bắc Lạng Sơn 1
21 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bình Gia Lạng Sơn 1
22 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Lạng Sơn 1
23 Trường THPT Chi Lăng Lạng Sơn 1
24 Trường THPT Lạng Giang 1 Lạng Sơn 1
25 Trường THPT Vũ Lễ Lạng Sơn 1
26 Trường THPT Hữu Lũng Lạng Sơn 1
27 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Quan Lạng Sơn 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn Lạng Sơn 82
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Lạng Sơn 73
Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc Lạng Sơn 2
4 Cao đẳng nghề Lạng Sơn Lạng Sơn 2