Top thí sinh dự thi - Cao Bằng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường khác Cao Bằng 402
Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh Cao Bằng 283
Trường THPT Quảng Uyên Cao Bằng 260
4 Trường THPT Thông Nông Cao Bằng 203
5 Trường THPT Nguyên Bình Cao Bằng 196
6 Trường THPT Chuyên Cao Bằng 192
7 Trường THPT Đàm Quang Trung Cao Bằng 187
8 Trường THPT Bảo Lạc Cao Bằng 178
9 Trường THPT Lục Khu Cao Bằng 168
10 Trường THPT Pò Tấu Cao Bằng 141
11 Trường THPT Hạ Lang Cao Bằng 133
12 Trường THPT Thành Phố Cao Bằng Cao Bằng 98
13 Trường THPT Nà Bao Cao Bằng 80
14 Trường THPT Phục Hoà Cao Bằng 73
15 TT GDNN-GDTX huyện Quảng Hoà Cao Bằng 58
16 Trường THPT Đống Đa Cao Bằng 55
17 Trường THPT Cách Linh Cao Bằng 54
18 Trường THPT Trùng Khánh Cao Bằng 52
19 TT GDNN-GDTX huyện Trùng Khánh Cao Bằng 43
20 TT GDNN-GDTX huyện Hạ Lang Cao Bằng 24
21 Trường THPT Hòa An Cao Bằng 21
22 Trường THPT Trà Lĩnh Cao Bằng 19
23 Trường PTDT Nội Trú Cao Bằng 18
24 Trường THPT Phục Hòa Cao Bằng 17
25 Trường THPT Bản Ngà Cao Bằng 13
26 Trường THPT Bằng Ca Cao Bằng 12
27 Trường THPT Quang Trung Cao Bằng 12
28 Trường THPT Tĩnh Túc Cao Bằng 11
29 Trường PT DTNT Nguyên Bình Cao Bằng 5
30 Trường PTDTNT Huyện Hạ Lang Cao Bằng 5
31 Trường PT DTNT Quảng Uyên Cao Bằng 3
32 Trường PT DTNT Hòa An Cao Bằng 3
33 Trường THPT Cao Bình Cao Bằng 3
34 TT GDNN-GDTX huyện Hà Quảng Cao Bằng 3
35 Trường PT DTNT Bảo Lâm Cao Bằng 2
36 Trường PT DTNT Hà Quảng Cao Bằng 2
37 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thông Nông Cao Bằng 1
38 Trường THPT Bế Văn Đàn Cao Bằng 1
39 Trường PT DTNT Trà Lĩnh Cao Bằng 1
40 Trường PT DTNT Phục Hòa Cao Bằng 1
41 Trường PT DTNT Trùng Khánh Cao Bằng 1
42 Trường PTDT Nội Trú Cao Bằng 1
43 Trường THPT Nà Giàng Cao Bằng 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng Cao Bằng 109
Trường khác Cao Bằng 11
TT GDNN-GDTX tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 3