Top thí sinh dự thi - Bắc Kạn

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Phủ Thông Bắc Kạn 250
Trường THPT Chợ Đồn Bắc Kạn 202
Trường THPT Bình Trung Bắc Kạn 157
4 Trường THPT Chuyên Bắc Kạn Bắc Kạn 148
5 Trường THPT Nà Phặc Bắc Kạn 148
6 Trường THPT Quảng Khê Bắc Kạn 71
7 Trường THPT Na Rì Bắc Kạn 50
8 Trường THPT Chợ Mới Bắc Kạn 24
9 Trường THPT Bắc Kạn Bắc Kạn 14
10 Trường THPT Yên Hân Bắc Kạn 8
11 Trường THPT Ngân Sơn Bắc Kạn 7
12 Trường THPT Ba Bể Bắc Kạn 4
13 Trường THPT Bộc Bố Bắc Kạn 2
14 Trường PTDT Nội Trú Ba Bể Bắc Kạn 2
15 Trường PTDTNT Bắc Kạn Bắc Kạn 2
16 Trường THPT Na Rỳ Bắc Kạn 2
17 Trường PTDT Nội trú Chợ Đồn Bắc Kạn 2
18 Trường THPT DL Hùng Vương Bắc Kạn 1
19 Trường THPT DT Nội trú Bắc Kạn 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Bắc Kạn Bắc Kạn 65
Trường THPT Dân lập Hùng Vương Bắc Kạn 1