Top thí sinh dự thi theo thành phố

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày