Danh sách thí sinh dự thi - Nam Định

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 2014
Huyện Hải Hậu 1511
Huyện Xuân Trường 1326
4 Huyện Mỹ Lộc 971
5 Thành phố Nam Định 918
6 Huyện Nghĩa Hưng 733
7 Huyện Giao Thủy 441
8 Huyện Nam Trực 133
9 Huyện Vụ Bản 101
10 Huyện Ý Yên 57
11 Huyện Trực Ninh 35
12 Huyện Mường La 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh