Danh sách thí sinh dự thi - Nam Định

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 941
Thành phố Nam Định 762
Huyện Vụ Bản 481
4 Huyện Nam Trực 91
5 Huyện Nghĩa Hưng 83
6 Huyện Trực Ninh 79
7 Huyện Xuân Trường 35
8 Huyện Giao Thủy 24
9 Huyện Mỹ Lộc 9
10 Huyện Hải Hậu 6
11 Huyện Ý Yên 5
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh