Danh sách thí sinh dự thi - Quảng Ngãi

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Quảng Ngãi 3597
Other(Sinh Viên) 1324
Huyện Mộ Đức 572
4 Huyện Ba Tơ 337
5 Huyện Nghĩa Hành 240
6 Huyện Sơn Tịnh 138
7 Huyện Tư Nghĩa 30
8 Huyện Bình Sơn 21
9 Huyện Sơn Hà 5
10 Huyện Sơn Tây 3
11 Huyện Trà Bồng 2
12 Huyện Đức Phổ 2
13 Huyện Lý Sơn 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh