Danh sách thí sinh dự thi - Thanh Hóa

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Thọ Xuân 4316
Other(Sinh Viên) 4198
Huyện Hậu Lộc 3691
4 Huyện Triệu Sơn 3266
5 Huyện Tĩnh Gia 2392
6 Thị xã Sầm Sơn 1772
7 Huyện Thiệu Hóa 1211
8 Huyện Lang Chánh 1100
9 Huyện Như Xuân 803
10 Thành phố Thanh Hóa 803
11 Huyện Yên Định 493
12 Huyện Thường Xuân 382
13 Huyện Như Thanh 273
14 Huyện Quảng Xương 141
15 Huyện Vĩnh Lộc 123
16 Huyện Nga Sơn 81
17 Huyện Ngọc Lặc 18
18 Huyện Cẩm Thủy 17
19 Huyện Đông Sơn 16
20 Huyện Nông Cống 15
21 Huyện Hoằng Hóa 14
22 Huyện Quan Sơn 5
23 Huyện Thạch Thành 5
24 Huyện Hà Trung 4
25 Thị xã Bỉm Sơn 4
26 Huyện Quan Hóa 3
27 Huyện Mường Lát 2
28 Huyện Bá Thước 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh