Danh sách thí sinh dự thi - Thanh Hóa

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 26
Huyện Triệu Sơn 20
Thành phố Thanh Hóa 7
4 Huyện Quảng Xương 3
5 Huyện Yên Định 3
6 Huyện Bá Thước 2
7 Huyện Cẩm Thủy 2
8 Huyện Thiệu Hóa 2
9 Huyện Hậu Lộc 2
10 Huyện Quan Hóa 2
11 Huyện Thọ Xuân 2
12 Thị xã Sầm Sơn 2
13 Huyện Nga Sơn 1
14 Huyện Quan Sơn 1
15 Huyện Thạch Thành 1
16 Huyện Vĩnh Lộc 1
17 Huyện Mường Lát 1
18 Huyện Tĩnh Gia 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh