Danh sách thí sinh dự thi - Kon Tum

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Ngọc Hồi 1111
Huyện Đắk Glei 212
Huyện Đắk Hà 184
4 Other(Sinh Viên) 142
5 Huyện Kon Rẫy 90
6 Huyện Kon Plông 32
7 Thành phố Kon Tum 21
8 Huyện Sa Thầy 11
9 Huyện Đắk Tô 4
10 Huyện Tumơrông 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh