Danh sách thí sinh dự thi - Lạng Sơn

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Lạng Sơn 1623
Huyện Văn Quan 1113
Huyện Bắc Sơn 956
4 Other(Sinh Viên) 883
5 Huyện Cao Lộc 231
6 Huyện Chi Lăng 190
7 Huyện Lộc Bình 157
8 Huyện Bình Gia 78
9 Huyện Đình Lập 59
10 Huyện Hữu Lũng 14
11 Huyện Văn Lãng 6
12 Huyện Tràng Định 3
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh