Danh sách thí sinh dự thi - Cao Bằng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Cao Bằng 603
Huyện Hà Quảng 424
Huyện Quảng Uyên 330
4 Huyện Nguyên Bình 316
5 Huyện Trùng Khánh 271
6 Other(Sinh Viên) 253
7 Huyện Bảo Lạc 231
8 Huyện Quảng Hòa 227
9 Huyện Thông Nông 213
10 Huyện Hạ Lang 201
11 Huyện Phục Hòa 150
12 Huyện Hòa An 34
13 Huyện Trà Lĩnh 34
14 Huyện Bảo Lâm 9
15 Huyện Quảng Yên 4
16 Huyện Thạch An 3
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh