Danh sách thí sinh dự thi - Cao Bằng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Quảng Uyên 496
Huyện Thạch An 462
Thành phố Cao Bằng 294
4 Huyện Hà Quảng 263
5 Other(Sinh Viên) 209
6 Huyện Quảng Hòa 186
7 Huyện Phục Hòa 166
8 Huyện Trùng Khánh 113
9 Huyện Trà Lĩnh 98
10 Huyện Hòa An 85
11 Huyện Hạ Lang 30
12 Huyện Bảo Lâm 13
13 Huyện Nguyên Bình 9
14 Huyện Bảo Lạc 5
15 Huyện Quảng Yên 4
16 Huyện Thông Nông 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh