Danh sách thí sinh dự thi - Bình Phước

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thị xã Bình Long 223
Other(Sinh Viên) 27
Thị xã Phước Long 20
4 Huyện Hớn Quản 15
5 Huyện Bù Đăng 11
6 Huyện Lộc Ninh 10
7 Thị xã Đồng Xoài 9
8 Huyện Chơn Thành 7
9 Huyện Đồng Phú 7
10 Huyện Phú Riềng 6
11 Huyện Bù Đốp 3
12 Huyện Bù Gia Mập 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh