Danh sách thí sinh dự thi - Trà Vinh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 2278
Huyện Châu Thành 440
Thị xã Trà Vinh 340
4 Huyện Duyên Hải 328
5 Thị xã Duyên Hải 184
6 Huyện Cầu Kè 155
7 Huyện Trà Cú 94
8 Huyện Tiểu Cần 80
9 Huyện Cầu Ngang 14
10 Huyện Càng Long 8
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh