Danh sách thí sinh dự thi - Trà Vinh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Châu Thành 854
Other(Sinh Viên) 808
Huyện Trà Cú 734
4 Huyện Càng Long 571
5 Thị xã Trà Vinh 257
6 Huyện Cầu Ngang 200
7 Huyện Duyên Hải 89
8 Huyện Tiểu Cần 84
9 Huyện Cầu Kè 75
10 Thị xã Duyên Hải 18
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh