ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

* Đăng ký họ tên và số điện thoại thật để BTC liên hệ trong trường hợp nhận giải.


Họ và tên chỉ có thể là các ký tự a-z, A-Z và khoảng trắng

Dùng số điện thoại làm tài khoản đăng nhập

 

 

 


  1. Tất cả học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở đều có thể đăng ký thành viên để tham gia.
  2. Đăng ký thông tin chính xác: Họ và tên, đối tượng, trường, lớp, quận (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
  3. Các thành viên chấp hành Thể lệ và mọi thông báo từ Ban tổ chức được công bố trên website.