Lịch thi

STT Vòng thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 Tuần 1 09:00 08-09-2018 22:00 15-09-2018 Kết thúc
2 Tuần 2 09:00 16-09-2018 22:00 22-09-2018 Kết thúc
3 Tuần 3 09:00 23-09-2018 22:00 29-09-2018 Kết thúc
4 Tuần 4 09:00 30-09-2018 22:00 06-10-2018 Kết thúc
5 Vòng 2 00:00 12-10-2018 00:00 16-10-2018 Kết thúc
6 Vòng chung kết toàn quốc 08:00 28-10-2018 22:00 28-10-2018 Kết thúc