Lịch thi

STT Vòng thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 Tuần 1 16/06/2019 22/06/2019 Đã kết thúc
2 Tuần 2 23/06/2019 29/06/2019 Đã kết thúc
3 Tuần 3 30/06/2019 06/07/2019 Đã kết thúc
4 Tuần 4 07/07/2019 13/07/2019 Đã kết thúc
5 Tuần 5 14/07/2019 20/07/2019 Đã kết thúc
6 Tuần 6 21/07/2019 28/07/2019 Đã kết thúc
7 Vòng 2 01/08/2019 30/08/2019 Đã kết thúc
8 Vòng chung kết 26/10/2019 26/10/2019 Chưa diễn ra