ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

* Đăng ký họ tên và số điện thoại thật để BTC liên hệ trong trường hợp nhận giải.


Bạn thuộc đối tượng dự thi nào?

Chỉ bao gồm các ký tự a-z, A-Z và khoảng trắng

Dùng số điện thoại làm tên đăng nhập

Ít nhất 6 ký tự

Nhập đúng và đầy đủ email (vd: olympic@gmail.com)