Lịch thi

STT Vòng thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 Vòng 1 27-10-2019 21-12-2019 Đang diễn ra
2 Vòng 2 15-02-2020 16-02-2020 Chưa diễn ra
3 Vòng 3 29-02-2020 01-03-2020 Chưa diễn ra